CTET DEC 2019: Paper 1 Sanskrit Bhasha Questions and Answers Paper Part 7

Get unlimited access to the best preparation resource for CTET/Paper-1 : get questions, notes, tests, video lectures and more- for all subjects of CTET/Paper-1.

16. भाषाधिगमार्थं कण्ठस्थीकरणम् अङ्गरूपेण भाषाशिक्षणस्य क: उपागम: स्वीकरोति?

A. व्याकरणानुवाद पद्धति:

B. सम्प्रेषणत्मकोपागम:

C. सम्पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया

D. संरचनात्मकोपागम:

ANSWER: A

SOLUTION

भाषाधिगमार्थं कण्ठस्थीकरणम् अङ्गरूपेण भाषाशिक्षणस्य व्याकरणानुवाद पद्धति: उपागमः स्वीकारोति ।

17. काव्या एका भाषाशिक्षिका अस्ति । सा विषयानुगुणं शब्दानाम् आहरणं कर्तुं तेषां सहगामिशब्दानामं च आहरणं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति। एषा योजना/पध्दति: ज्ञायते________

A. शब्दजाल: इति

B. शब्दक्रिडा इति

C. शब्दनिर्माण: इति

D. विन्यास: इति

ANSWER: D

SOLUTION

प्रश्नानुसारम् एषा पद्धति: / योजना विन्यासः इति अस्ति । काव्या एका भाषाशिक्षिका अस्ति । सा विषयानुगुणं शब्दानाम् आहरणं कर्तुं तेषां सहगामीशब्दानां च आहरणं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति । एषा योजना विन्यासः ।

18. छात्राणां भाषादक्षताया: परीक्षणं कर्तु शिक्षिका एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तौति । तस्मिन् सा प्रत्येकं पञ्चमं तत्र रिक्तस्थानं पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति। एवम्प्रकारक: परीक्षाविधि: ज्ञायते________

A. शब्दज्ञानपरीक्षा इति

B. शून्यस्थानपूरणम् इति

C. क्लोज़परीक्षा इति

D. अवबोधपूर्वकं पठनम् इति

ANSWER: C

SOLUTION

प्रश्नानुसारम् एवं प्रकारक: परीक्षाविधिः क्लोजपरीक्षाविधिः इति जायते ।. छात्राणां भाषादक्षताया: परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तौति । तस्मिन् सा प्रत्येकं पञ्चमं तत्र रिक्तस्थानं पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति। अयं क्लोजपरीक्षाविधिः ।

19. सम्भाषण समये उचितेन उच्चारणेन सह समुचितशब्दानां समुचित क्रमेण प्रयोग: ।

A. सम्भाषण प्रक्रिया

B. भाषाव्यापार:

C. प्रयोगाधारितभाषा

D. सङ्केतभाषा

ANSWER: A

SOLUTION

सम्भाषण समये उचितेन उच्चारणेन सह समुचितशब्दानां समुचित क्रमेण प्रयोग: सम्भाषणप्रक्रिया अस्ति । सम्भाषण प्रक्रियायाम् एतादृशी प्रक्रिया भवति ।

20. कथाकथनम् एकं शिक्षणशास्त्रयम् उपकरणम् अस्ति।

तस्य उपयोग: क्रियते________

A. छात्राणां सम्भाषणकौशलस्य विकासार्थम् ।

B. भाषासाहित्यकौशलस्य विकासार्थम् ।

C. कक्षायाम्अनुशासनं पालयितुम् ।

D. श्रवणकतिविधौ छात्रान् नियोजयितुम्।

ANSWER: B

SOLUTION

कथाकथनम् एकं शिक्षणशास्त्रयम् उपकरणम् अस्ति। तस्य उपयोग: भाषासाहित्यकौशलस्य विकासार्थं क्रियते ।

21. ससन्दर्भ व्याकरणम् (Language in context) नाम-

A. पूर्वं रूपाणामं ज्ञानम् अनन्तरं प्रयोगं प्रति प्रवत्ति:

B. स्वाभाविक भाषाया: उदाहरणेषु रूपाणां परिचय: । तथा च सन्दर्भे तेषाम् अध्ययनम् ।

C. व्यवस्थितसंरचना माध्यमेन रूपाणाम् अधिगमने विद्यार्थी क्रमश: विकासं प्राप्नोति।

D. पुन: पुनः अभ्यासबलेन व्याकरणस्य अधिगमनम्।

ANSWER: B

SOLUTION

ससन्दर्भ व्याकरणम् नाम -- स्वाभाविक भाषाया: उदाहरणेषु रूपाणां परिचय: । तथा च सन्दर्भे तेषाम् अध्ययनम् ।

22. अधोलिखितेषु कसरत कौशल विकासार्थं लेखनम् इत्यस्मिन् ग्रहणं न भवेत्?

A. पठनसमये टिप्पणीलेखनम्

B. सारांश लेखनम्

C. कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजनापत्रलेखनम्

D. व्याख्यानसमये टिप्पणीसङ्कलनम्

ANSWER: C

SOLUTION

कसरत कौशल विकासार्थं लेखनम् इत्यस्मिन् कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजनापत्रलेखनम्

ग्रहणं न भवेत् ।