MPPSC Sanskrit Syllabus

Download PDF of This Page (Size: 123K)

The Madhya Pradesh Public Service Commission has published syllabus for the State Services Main Examination 2010 of the MPPSC. The Syllabus of the exam is as follows:

Sanskrit Literature

Paper-I

 1. Drama, Prose And Composition

  1. Abhijnana-Shakuntalam of Kalidasa.

  2. Svapnavasavadattam of Bhasa.

  3. Shukanasopadesha from Bana's Kadambari.

  4. Translation in Sanskrit.

  5. Composition-an essay in Sanskrit.

 2. Questions will be based on detailed textual study of units I and II

 3. Sanskrit Literature

Paper-II

Kavya, History Of Sanskrit Literature And Vyakarana

 1. Kiratarjuniyam of Bharavi

 2. Nalopakhyanam from Mahabharata

 3. History of Sanskrit Literature.

  1. General study of the following Kavyas: Ramayana, Mahabharata, Shrimad-Bhagawata, Buddhacharita, Saundarananda, Raghuvansha, Kumarasambhava, Meghaduta, Ritusamhara, Bhattikavya, Hayagrivavadha, Janakiharana, Kiratarjuniya, Shishupalavadha, Naishadhacharita, Shrikanthacharita, Nalachampu, Rajatarangini, Vikramankadevacharita, and Nitishatak of Bhartrihari.

  2. General study of the dramas of the following authors: Bhasa, Ashvaghosha, Kalidasa, Shudraka, Vishakhdatta, Bhavabhuti, Harsha, Bhattanarayana, Murari, Rajashekhara, Shrikrishna Mishra, Jayadeva.

  3. General Study of the works of the following prose writers: Bana, Dandi, Subandhu, Vadibhasimha, Dhanapala, Soddhala.

 4. Vyakarana

  1. Sandhi

  2. Samasa

  3. Karaka

 5. It includes

  1. Kridanta Pratyaya-Tumun, Tavyat, Aniyar, Yat, Shatri, Shanach, Kta, Ktavatu, Namul, Lyut.

  2. Taddita Pratyaya-An, in, Matvarthiya, Shyan, Tva, Imanich.

  3. Alankara-Upama, Utpreksha, Rupaka, Arthantaranyasa, Svabhavokti, Kavyalinga, Atishayokti, Vibhavana, Visheshokti, Apahnuti, Drishtanta, Nidarshana, Anuprasa, Yamaka.